समता र समावेशी समुदाय सञ्जाल सुधार कार्यक्रमको प्रभावकारिता